آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

©      ديوان اشعار

·         غزليات

¨       شامل 305 شماره

·         قصايد

¨      شامل 26 شماره

·         رباعيات

¨       شامل 164 شماره

·         مقطعات

¨       شامل 9 شماره

·         ترجيعات

¨       شامل 4 شماره

·         تركيبات

¨       شامل 3 شماره

©      عشاق نامه

·         شامل ده فصلتاريخ : شنبه 3 آبان 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار عراقي, | 8:30 | نويسنده : زهره |

 

©      غزل ها

·         شامل 573 شماره

©      قصيده ها

·         اي متاع درد در بازار جان انداخته

©      رباعيها

·         شامل 124 شمارهتاريخ : شنبه 3 آبان 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار عرفي شيرازي, | 8:29 | نويسنده : زهره |

 

©      ديوان اشعار

©      منطق الطير

©      الهي نامه

©      بلبل نامه

©      اسرار نامه

©      خسرو نامه

©      مختارنامه

©      سي فصل تاريخ : شنبه 3 آبان 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار عطار, | 8:28 | نويسنده : زهره |

 

©      ويس و رامينتاريخ : شنبه 3 آبان 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار فخرالدين اسعد گرگاني, | 8:26 | نويسنده : زهره |

 

©      گزيده اشعار

·         قصايد

§         شامل 70 شماره قصيده

·         قطعات

§         شامل 6 شماره قطعه

·         ترجيعات

§         در مدح امير يعقوب يوسف بن ناصرالدين

§         در مدح امير ابو احمد محمد بن محمود غزنوي

·         رباعيات

§         شامل 9 شماره رباعي

 تاريخ : شنبه 3 آبان 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار فرخي سيستاني, | 8:25 | نويسنده : زهره |

 

©      شاهنامه

·         آغاز كتاب

·         كيومرث

·         هوشنگ

·         طهمورث

·         جمشيد

·         ضحاك

·         فريدون

 

·         منوچهرادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار فردوسي, | 10:6 | نويسنده : زهره |

 

©      گزيده اشعار

·        خورشيد ملك مرتبه را روي زمين يافت

·        خواب بي تابي

·        اندوه

·        آينه

·        مي پنداري ماه

·        زيارت

·        خداحافظي

·        دير و دور

·        تفاوت

·        بي بهانه

·        آهنگ

·        زندگي

·        سرگردان

·        مي بيني كه تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار فاضل نظري, | 10:0 | نويسنده : زهره |

 

 

©      اسير

·         شب و هوس

·         شعله رميده

·         رميده

·         خاطرات

·         رويا

·         هرجايي

·         اسير

·         بوسه

·         نا آشنا

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار فروغ فرخزاد, | 8:29 | نويسنده : زهره |

 

©      ديوان اشعار

·         غزليات

¨       شامل 516 شماره

·         تضمين ها

¨       شامل 16 شماره

·         رباعيات

¨       شامل 17 شمارهتاريخ : چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار فروغي بسطامي, | 9:18 | نويسنده : زهره |

 

©      غزليات

·         شامل 961 غزل

©      رباعيات

·         شامل 55 رباعي

 تاريخ : چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار فيض كاشاني, | 9:14 | نويسنده : زهره |

 

©      قصايد

·         شامل 349 شماره

©      غزليات

·         غزل شماره 76

©      مسمطالت

·         شامل 6 شماره

©      تركيب بندها

·        شامل 14 شماره

©      قطعات

·         شامل 150 شماره

©      رباعيات

·        شامل 28 شماره

©      ترجيع بند

©      مثنوي

 تاريخ : چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار قاآني , | 9:12 | نويسنده : زهره |

 

©      ديوان اشعار

·         تركيب بند ها

¨     شامل 9 شماره

·         غزليات از رساله جلاليه

¨       شامل 64 شماره

·         غزليات

¨       شامل 601 شماره

·         قصايد

¨       شامل 81 شماره

·         قطعات

¨       شامل 120 شماره

·        مثنويات

¨       شامل 12 شماره

·        رباعيات

¨       شامل 85 شماره

 

 

 

 تاريخ : چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار محتشم كاشاني , | 9:7 | نويسنده : زهره |

 

©      انسان فردا

©      انگيزه زندگي

©      آهنگ تمنا

©      اي ناله

©      برخيز

©      برگ گل

©      بلا رد بلا

©      به مرغ آزاد

©      بهار آرزو

©      پيام دوستيادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:آثار شعری شعرا ، آثار محمد حسن بارق شفيعي, | 9:4 | نويسنده : زهره |

  

©      گزيده اشعار

·         قصايد

¨       شامل 31 شماره

·         قطعات

¨       شامل 16 شماره

·         رباعيات

¨       شامل 14 شماره

 تاريخ : چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار مسعود سعد سلمان, | 9:1 | نويسنده : زهره |

 

©      گزيده اشعار

·         بهار بهار

·         دهاتي

·         شب كه آرام تر از پلك تو را مي بندم

·         غزلي چون خود شما زيبا

·         اما من آن مورم كه همواره به دنبال رسيدن بود

·         از هر طرف نرفته به بن بست مي رسيم

·         خوشا هر آنچه كه تو باغ باغ مي خواهيادامه مطلب
تاريخ : شنبه 29 شهريور 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار محمد علي بهمني, | 10:36 | نويسنده : زهره |

 

©      غزليات   

·   شامل 184 غزل

©      رباعيات

©      ساقي نامه

©      سوال و جواب

©      ترجيع بند

 تاريخ : شنبه 29 شهريور 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار ملا هادي سبزواري, | 8:49 | نويسنده : زهره |

 

©      گزيده اشعار

·         غزليات

·         قصايد

·         مثويات

·         تركيبات

·         رباعيات

·         مسمطها

·         قطعه

·         چهار پاره

·         مستزادادامه مطلب
تاريخ : شنبه 29 شهريور 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار ملك الشعراي بهار , | 8:41 | نويسنده : زهره |

 

©      ديوان اشعار

·         قصايد و قطعات

¨       شامل 79 شماره

·         مسمطات

·         رباعيات

¨       شامل 6 رباعي

¨       قطعه دوبيتي

·         ابيات پراكنده

 

 تاريخ : شنبه 29 شهريور 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار منوچهري, | 8:34 | نويسنده : زهره |

©      زمستان

·         ياد

·         نغمه همدرد

·         ارمغان فرشته

·         خفته

·         بي سنگر

·         شعر

·         سترون

·         در ميكده

                 ·    هر كجا دلم بخواهدادامه مطلب
تاريخ : شنبه 29 شهريور 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار مهدي اخوان ثالث, | 8:29 | نويسنده : زهره |

 

©      گزيده اشعار

·         آرزو

·         آي انسان

·         اندوه و شادي

·         اي خدا

·         بازگشت

·         بر مزار مادرم

·         بهار و زمستانادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 25 شهريور 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار مهدی سهیلی, | 14:12 | نويسنده : زهره |

 

©      رباعيات

·         شامل 191 رباعيتاريخ : سه شنبه 25 شهريور 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار مهستی گنجوی, | 14:3 | نويسنده : زهره |

 

©      ديوان شمس

·         غزليات

¨       شامل 3230 غزل

·         مستدركات

¨       شامل 2 تكه

·         ترجيعات

¨      شامل 44 بند

·         رباعيات

¨       شامل 1994 رباعي

©      مثنوي معنوي

·         شامل 6 دفتر

 تاريخ : سه شنبه 25 شهريور 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار مولوی, | 14:0 | نويسنده : زهره |

 

©      خمسه

·         خسرو و شیرین

¨       شامل 121 بخش

·         لیلی و مجنون

¨       شامل 46 بخش

·         هفت پیکر

¨       شامل 38 بخش

·         شرف نامه

¨       شامل 63 بخش

·         خرد نامه

¨       شامل 50 بخش

·         مخزن الاسرار

¨       شامل 60 بخش

 تاريخ : سه شنبه 25 شهريور 1393برچسب:آثار شعری شعرا , آثار نظامی, | 13:56 | نويسنده : زهره |

 

©      ديوان اشعار

·         قصايد

¨       شامل 281 قصيده

·         رباعيات

¨       شامل 4 رباعي

·         مسمط

©      سفرنامه

·        شامل 100 بخش

 تاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 14:0 | نويسنده : زهره |

 

©      عشق قابيل است ( بايد دوباره زاده شوم ...)

·         شامل 36 غزل

·         مثنويتاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 13:59 | نويسنده : زهره |

 

©      كليله و دمنهتاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 13:57 | نويسنده : زهره |

 

©      مجموعه اشعار

·         از: قصه ي رنگ پريده ، خون سرد

·         اي شب

·         منت دونان

·         افسانه

·         شير

·         چشمه ي كوچك

·         يادگار

·         انگاسي

               ·   بز ملاحسنادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 13:2 | نويسنده : زهره |

 

©      ديوان اشعار

·         غزليات

¨       شامل 90 غزل

·         قصايد

¨       شامل 8 قصيده

·         مقطعات

¨       شامل 9 قطعه

·         مطايبات

¨       شامل 2 شماره

·         ماده تاريخ ها

¨      شامل 45 شماره

·         رباعيات

¨       شامل 36 رباعي

·         اشعار عربي

¨       شامل 3 شماره

·         ترجيع بند

¨       كه يكي هست و هيچ نيست جز اوتاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 12:59 | نويسنده : زهره |

 

©      كشف المحجوب

·         مقدمات

·         باب الثبات العلم

·         باب الفقر

·         باب التصوف

·         باب لُبس المرقعات

·         باب اختلافهم في الفقر و الصفوه

                  ·   باب ذكر اهل الصفهادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 9:50 | نويسنده : زهره |

 

©      غزليات

·       شامل 250 غزل

©      قصايد

·         شامل 4 قصيده

©      قطعات

·        شامل 10 قطعه

©      رباعيات

·         شامل 35 رباعي

©      شاه و درويش

·         شامل 53 بخش

©      مخمس بر غزل سعدي

 تاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 9:49 | نويسنده : زهره |

 

©      ديوان اشعار

·         شامل 51 غزلتاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 9:47 | نويسنده : زهره |

 

©      گزيده اشعار

·         غزليات

·         قصايد

·         قطعات

·         مثنويات

·         ترجيعات

·         تركيبات

·         رباعيات

©      خلد برين

©      ناظر و منظور

©      فرهاد و شيرين

 تاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 9:46 | نويسنده : زهره |

 

©      عقابتاريخ : دو شنبه 24 شهريور 1393برچسب:, | 9:44 | نويسنده : زهره |

  

©      ديوان اشعار

·        قصايد

·        مثنويات ، تمثيلات و مقطعات

¨       آتش دل

¨       آرزوها (1)

¨       آرزوها (2)

¨       آرزوها (3)

¨       آرزوها (4)

¨       آرزوها (5)ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 23 شهريور 1393برچسب:, | 15:43 | نويسنده : زهره |

 

©      شكست سكوت

·           سر شك

·           آهنگي در سكوت

·           سوز و ساز

·           هذيان يك مسلول

·           گل سرخ و گل زرد

·           توفان زندگي

·           بر سنگ مزار

·           ناز

 ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 23 شهريور 1393برچسب:, | 15:28 | نويسنده : زهره |

©       در جاده هاي سرخ شفق

·         يك شعر خوب

·         كوچه

·         بار ديگر شب

·         در فكر آب

·         قله

·         من ، تشنه نوازش

·         خستگي

·         در پاي يك اجاق

·         پارك شهر

·         نيايش

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 23 شهريور 1393برچسب:, | 15:23 | نويسنده : زهره |

©      ديوان اشعار:

·         سوگنامه

·         موي سپيد و روي سياه

·         به شاهراه نياز

·         دشمني مذهبي

·         به نو بهار

·         جنازه ي دوست

 ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 23 شهريور 1393برچسب:, | 15:16 | نويسنده : زهره |
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد