آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

وا فريادا ز عشق وا فريادا
کارم بيکی طرفه نگار افتادا
گر داد من شکسته دادا دادا
.ور نه من و عشق هر چه بادا بادا


©©©©©©©©©©


گفتم صنما لاله رخا دلدارا
در خواب نمای چهره باری يارا
گفتا که روی به خواب بی ما وانگه
.خواهی که دگر به خواب بينی ما را


©©©©©©©©©©

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 26 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات ابوسعید ابوالخیر, | 10:42 | نويسنده : زهره |

 

پيوسته حدي من به گوشت بادا
قوتم ز لب شكر فروشت بادا
بي من چو شراب ناب گيرى در دست
شرمت بادا وليك نوشت بادا

 

©©©©©©©©©©


اى هجر مگر نهايتى نيست ترا
 وى وعده ى وصل غايتى نيست ترا
اى عشق مرا به صد هزاران زارى
 كشتى و جز اين كفايتى نيست ترا

 

©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 26 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات انوری, | 10:40 | نويسنده : زهره |

 

چون یاد کنم طبع طربناک ترا
و آن صورت خوب و سیرت پاک ترا
خواهم که: گذر بر سر خاک تو کنم
در ساعت و بر سر کنم آن خاک ترا


©©©©©©©©©©


گر آدمیی دور شو از دمدمها
ور گرگ نه‌ای مگر و گرد رمها
تا کی ز برای جستن آب رخی؟
از گردن خود فرو نه این مظلمها


©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 26 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات اوحدی, | 10:32 | نويسنده : زهره |

 

خوشا آنانکه الله يارشان بي
بحمد و قل هو الله کارشان بي
خوشا آنانکه دايم در نمازند
بهشت جاودان بازارشان بي


©©©©©©©©©©


به صحرا بنگرم صحرا ته وينم
به دريا بنگرم دريا ته وينم
بهر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روي زيباي ته وينم


©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 26 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات باباطاهر, | 10:31 | نويسنده : زهره |

·      جز نقش تو در نظر نيامد ما را
جز کوي تو رهگذر نيامد ما ر
خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نيامد ما را


©©©©©©©©©©


بر گير شراب طرب‌انگيز و بيا
پنهان ز رقيب سفله بستيز و بيا
مشنو سخن خصم که بنشين و مرو
بشنو ز من اين نکته که برخيز و بيا


©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 26 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات حافظ, | 10:27 | نويسنده : زهره |

 

·      بـرخيـز و بيـا بتـا بـراي دل ما

ح  کن به جمال خويشتن مشکل ما
يک کوزه شراب تا بهم نوش کنيم
زان پـيـش کـه کـوزه‌هـا کنند از گل ما

·          ©©©©©©©©©©

·         
چون عهده نمي‌شود کسي فردا را
حالي خوش کن تو اين دل شيدا را
مـي نــوش بماهتاب اي ماه که ماه
بـسيــار بتـابـد و نيــابـد مــا را

·          ©©©©©©©©©©تاريخ : شنبه 26 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات خیام, | 10:23 | نويسنده : زهره |

 

بی زحمت تو با تو وصالی است مرا
فارغ ز تو با تو حسب حالی است مرا
در پیش خیال تو خیال است تنم
پیوند خیال با خیالی است مرا


©©©©©©©©©©


غم کرد ریاض جان مه و سال مرا
آئینه ندارد دل خوشحال مرا
صیاد ز بس که دوستم می‌دارد
بسته است در آغوش قفس بال مرا

 

©©©©©©©©©©

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 26 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات خاقانی, | 9:0 | نويسنده : زهره |

 

هر ساعتم اندرون بجوشد خون را
واگاهی نیست مردم بیرون را
الا مگر آنکه روی لیلی دیدست
داند که چه درد می‌کشد مجنون را؟

©©©©©©©©©©


عشاق به درگهت اسیرند بیا
بدخویی تو بر تو نگیرند بیا
هرجور و جفا که کرده‌ای معذوری
زان پیش که عذرت نپذیرند بیا

©©©©©©©©©©

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 26 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات سعدی, | 8:44 | نويسنده : زهره |

 

عشقست مرا بهینه‌تر کیش بتا
نوشست مرا ز عشق تو نیش بتا
من می‌باشم ز عشق تو ریش بتا
نه پای تو گیرم نه سر خویش بتا

©©©©©©©©©©


در دست منت همیشه دامن بادا
و آنجا که ترا پای سر من بادا
برگم نبود که کس ترا دارد دوست
ای دوست همه جهانت دشمن بادا


©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 26 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات سنایی, | 8:36 | نويسنده : زهره |

ای صاحب مسله! تو بشنو از ما
تحقیق بدان که لامکان است خدا
خواهی که تو را کشف شود این معنی
جان در تن تو، بگو کجا دارد جا


©©©©©©©©©©

 

از دست غم تو، ای بت حور لقا
نه پای ز سر دانم و نه، سر از پا
گفتم دل و دین ببازم، از غم برهم
این هر دو بباختیم و غم ماند به جا


©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 19 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات , رباعیات شیخ بهائی, | 10:52 | نويسنده : زهره |

 

هرکس که سر زلف تو آورد بدست
از غالیه فارغ شد و از مشگ برست
عاقل نکند نسبت زلفت با مشگ
داند که میان این و آن فرقی هست

©©©©©©©©©©


تا مهر توام در دل شوریده نشست
وافتاد مرا چشم بدان نرگس مست
این غم ز دلم نمی‌نهد پای برون
وین اشگ ز دامنم نمیدارد دست

©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات عبید زاکانی, | 10:52 | نويسنده : زهره |

 

با آنکه خوش آید از تو، ای یار، جفا
لیکن هرگز جفا نباشد چو وفا
با این همه راضیم به دشنام از تو
از دوست چه دشنام؟ چه نفرین؟ چه دعا؟

©©©©©©©©©©


عیشی نبود چو عیش لولی و گدا
افکنده کله از سر و نعلین ز پا
پا بر سر جان نهاده، دل کرده فدا
بگذاشته از بهر یکی هر دو سرا

©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات عراقی, | 10:50 | نويسنده : زهره |

 

·         

ای حسن تو جلوه‌گر ز اسما و صفات
روی تو نهان در تتق این جلوات
اندیشه کجا بکبریای تو رسد
هیهات ازین خیال فاسد هیهات


©©©©©©©©©©


در عهد صبی کرد جهالت پستت
ایام شباب کرد غفلت پستت
چون پیر شدی رفت نشاط از دستت
کی صید کند مرغ سعادت شصتت

©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات فیض کاشانی, | 10:48 | نويسنده : زهره |

 

ای جان جهان و روشنائی همه خوش
آرام دلی و آشنائی همه خوش
بر ما گذری اگر کنی سلطانی
ور بوسه مزید بر فزائی همه خوش

©©©©©©©©©©

 

ای چشم بیا دامن خود در خون کش
وی روح برو قماش بر گردون کش
بر لعل لبت هر آنکه انگشت نهاد
مندبس و زبانش از قفا بیرون کش

©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات مولوی, | 10:45 | نويسنده : زهره |

 

·        هرچند که گلچهره و سیمین بدنی
حیف از تو ولی که شمع هر انجمنی
ای یار وفادار اگر یار منی
با غیر مگو حرفی و مشنو سخنی

 

©©©©©©©©©©

 

ای غیر بر غم تو درین دیر خراب
با یار شب و روز کشم جام شراب
از ساغر هجر و جام وصلش شب و روز
تو خون جگر خوری و من باده
ٔ ناب

©©©©©©©©©©ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات هاتف اصفهانی, | 10:43 | نويسنده : زهره |

 

یارب که بقای جاودانی بادا
کامت بادا و کامرانی بادا
هر اشربه‌ای کز پی درمان نوشی
خاصیت آب زندگانی بادا


©©©©©©©©©©

شد یار و به غم ساخت گرفتار مرا
نگذاشت به درد دل افکار مرا
چون سوی چمن روم که از باد بهار
دل می‌ترقد چو غنچه، بی‌یار، مرا

 

©©©©©©©©©©

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393برچسب:مجموعه رباعیات ، رباعیات وحشی بافق, | 10:41 | نويسنده : زهره |
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد