آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

بـــه یـــادت کــه مـی افــتــم ..

بــــرخـــاســـتـــنـــم مــشــکــل اســـت

بـــاور کـــن ...

بـــاور کـــن ...

کـــه مـــن

هــمــه لــحــظــه هــای بــی تــو بــودن را

بــا تــو بــوده ام !!!

 

 تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394برچسب:عشق و عرفان ، بی تو بودن, | 8:57 | نويسنده : زهره |